Algemene voorwaarden

 

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum

 

Waar 'cursist' staat kun je ook 'cliënt' lezen als dat van toepassing is.

Ik ga ervan uit dat je deze voorwaarden kent als je een samenwerking met mij aangaat.

 

 

Artikel 1: Toepassing

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten van Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum.

 

 

Artikel 2: Inschrijvingen

 

2.1 De inschrijving voor een opleiding(smodule) vindt per e-mail of via de website plaats. Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum bevestigt deze inschrijving vervolgens per e-mail. Door verzending van deze mail komt de overeenkomst tot stand.

 

2.2 Na bevestiging van je inschrijving ontvang je een factuur. Je betaalt de factuur voor of op de vervaldatum vermeld op de factuur. Alleen na betaling is je inschrijving definitief en deelnameplaats gegarandeerd.

 

2.3 Deelnameplaats reserveren voor één of meerdere opleidingsmodules tegelijk, kan door het volledige deelnamebedrag vooruit te betalen. Of door een aanbetaling. Deze aanbetaling voor de gehele opleiding (= 7 modules) bedraagt 350 euro. Of indien niet de gehele opleiding wordt gedaan, 50 euro per module. Na afloop van elke les ontvang je de factuur voor de volgende les. Totdat al het lesgeld is voldaan. 

 

2.4 Deelname aan de opleidingsmodules kan alleen in chronologische volgorde. Omdat er een duidelijke opbouw in de opleiding zit. Wanneer je een bepaalde opleidingsmodule mist, kun je niet deelnemen aan de vervolgmodule.

 

2.5 Alle cursussen of opleidingen vinden plaats onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

 

2.6 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

 

2.7 De deelnemer zal de begeleider(s) voldoende informeren over zijn/ haar gezondheidstoestand, evenals relevant gebruik van medicijnen e.d.

 

 

Artikel 3: Annuleren

 

3.1 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk, per mail.

 

3.2 Wanneer je een bepaalde opleidingsmodule annuleert, is het niet mogelijk om zonder te hebben deelgenomen aan deze opleidingsmodule, deel te nemen aan vervolgmodules. Je mist daarmee voldoende ondergrond. Annulering van 1 module heeft daardoor als mogelijk gevolg dat meerdere opleidingsmodules geannuleerd moeten worden.

 

 

 

3.3 Annuleren vòòr aanvang van de opleiding/ modules

Annulering kan tot 30 dagen voor aanvang van de start van de opleiding /modules. Een aanbetaling (= de som van alle aanbetaalde modules) wordt niet terugbetaald en blijft niet staan als tegoed.

Heb je voorafgaand aan de start van de opleiding/ modules een betaling gedaan groter dan de aanbetaling. Dan is het verschil hiertussen het restbedrag. Het restbedrag kun je aanhouden als tegoed. Of wordt op verzoek terugbetaald.

 

Annuleren binnen 30 dagen vòòr aanvang van de opleiding of tijdens de opleiding.

De aanbetaling wordt niet gerestitueerd. Heb je meer betaald dan de aanbetaling, dan kun je het restbedrag aanhouden als een tegoed. Het tegoed wordt verrekend met de reeds gevolgde modules. Een tegoed wordt niet uitbetaald.

In geval van calamiteiten kan afgeweken worden van deze annuleringsregeling, ter beoordeling van Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum.

 

 

 

Artikel 4: Intellectuele eigendom

 

4.1 Helend Contact – Klankschaal Expertise Centrum behoudt zich de rechten voor met betrekking tot de door Helend Contact verstrekte leermiddelen. Het is de cursist(e) niet toegestaan cursus/opleidingsmateriaal op welke manier dan ook af te staan aan anderen of in gebruik te geven.

 

 

 

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 

5.1 Als Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum zijn verplichtingen niet kan nakomen door omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Helend Contact het recht de overeenkomst te wijzigen. Op een manier waardoor uitvoering daarvan mogelijk wordt.

 

5.2 Helend Contact heeft het recht het nakomen van verplichtingen tijdelijk uit te stellen als deze het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden. En buiten de invloedssfeer liggen van Helend Contact.

 

5.3 Helend Contact streeft ernaar om geplande lessen altijd door te laten gaan. Mocht een bepaalde les toch niet kunnen plaatsvinden, dan is Helend Contact hiervoor naar de cursist niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan. Helend Contact streeft ernaar individuele afspraken op een vervangend moment door te laten gaan.

 

 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 

6.1 Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum wijst iedere vorm van aansprakelijkheid af voor schade of ongeval, ontstaan op de locatie van Helend Contact. Dit voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

 

Helend Contact is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen, ontstaan tijdens of na deelname aan een opleiding/training, workshop, klankactiviteit. De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

 

6.2 Mocht het niet mogelijk zijn de opdracht opnieuw uit te voeren, dan is de eventuele aansprakelijkheid van Helend Contact - Klankschaal Expertise Centrum beperkt tot een bedrag, dat gelijk is aan datgene wat Helend Contact aan de cursist in rekening had kunnen brengen op grond van de overeenkomst.

 

Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, uitdrukkelijk uitgesloten.

 

6.3 De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in een training/ opleiding.

 

6.4 Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

 

6.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Deze voorwaarden gelden met ingang van 1 september 2022. Ze gelden totdat Helend Contact – Klankschaal Expertise Centrum een wijziging van deze algemene voorwaarden schriftelijk aangeeft.

 

 

Algemene voorwaarden
PDF – 137,1 KB 167 downloads